advertise

فروش کود بور

در این مقاله قصد بررسی تخصصی کود بور را برای شما عزیزان داریم. و در ادامه توضیحات در مورد این کود پر کاربرد آورده ایم. پس تا آخر این مقاله همراه پالیز کشت باشید. برای درک بهتر کود بور لازم است که اول خود عنصر بور را بشناسید. بور یک ریزمغذی ضروری گیاهی است که بیشتر به شکل بوریک از طریق ریشه جذب می شود. اسید نقش مهم آن در متابولیسم گیاه شامل تثبیت مولکول ها با سیس دیول است گروه ها این عنصر در ساختار و عملکرد دیواره سلولی و غشاء نقش دارد. از این رو در بسیاری از واکنش های انتقال یون، متابولیت و هورمون شرکت می کند. بور دارای یک عنصر فوق العاده است محدوده باریکی بین کمبود و سمیت و عرضه ناکافی بور مضر است. تاثیر بور بر عملکرد گیاهان کشاورزی مشکل کمبود را می توان با لقاح حل کرد در حالی که سمیت بور خاک را می توان با استفاده از روش های مختلف بهبود بخشید. با این حال، این رویکرد ها پرهزینه و وقت گیر هستند و اغلب اثرات موقتی از خود نشان می دهند. گونه های گیاهی، و همچنین ژنوتیپ های درون گونه، به طور چشمگیری از نظر نیاز به بور متفاوت است. بنابراین، موجود است بور خاکی که برای یک محصول کمبود دارد ممکن است اثرات سمی روی دیگری داشته باشد. به طور گسترده مستند شده است تنوع ژنتیکی درون گونه ای در رابطه با کارایی استفاده از کود بور و تحمل سمیت، با هم با دانش فیزیولوژی و ژنتیک بور، باید منجر به ایجاد انواع کار آمد و متحمل که ممکن است یک راه حل پایدار دراز مدت برای این مشکل باشد عرضه ناکافی یا مازاد بور است. حال با شناخت بور در ادامه توضیحات بیشتری در مورد کود بور برای شما عزیزان آورده ایم.

کود کامل NPK 10-5-40 گرین پلنت ۲
مقایسه
کود محافظت و ریشه زایی ویوما گرین
مقایسه
کود مایع بور 15 درصد گرین
مقایسه
کود کالفومیت گرین
مقایسه
لینک واتس آپ
کود کامل NPK 0-20-40 گرین پلنت 1
مقایسه
کود کامل NPK 12-36-12 گرین پلنت ۳
مقایسه
کود کامل NPK 20-20-20 گرین پلنت ۴
مقایسه
کود کامل کالفون NPK 14-11-22 گرین
مقایسه
کود هاسکون ام ۱۰ گرین
مقایسه
کود کلسیم و بور کلبرون ( Calboron) گرین
مقایسه
کود کامل NPK 20-20-20 + TE سوپر گرین ۳
مقایسه
کود میکرو جادوگر الیگو گرین
مقایسه
کود فروت ست سیترونا مایع
مقایسه
کود فروت ست سیترونا پودری
مقایسه
کود مایع بور پلاس کیمیا
مقایسه
کود مایع کلسیم بور کیمیا
مقایسه
کود یونی بور 15 درصد آدونیس
مقایسه
کود ریکومیک کلسیم بور
مقایسه
پالیز کشت

بررسی تخصصی کود بور

ایران از اولین کشور های جهان بود که در آن کشاورزی و زراعت شروع گردیده است. و انسان های اولیه با استفاده از ابزار های اولیه در فلات های ایران کشاورزی را شرروع کرده اند. در قدیم کشاورزی نام های فراوانی داشته است که یکی از این نام ها برزگری است. تاریخچه کلی کشاورزی به نزدیک ده هزار سال پیش بر می گردد. با حمله اسکندر مقدونی به ایران کشاورزی ایران بسار زیاد کاهش یافت و دلیل آن هم خراب کردن باغات و زمین های کشاورزی ایراننیان توسط لشکر اسکندر بوده است. اما در ادامه قصد بررسی تخصصی کود بور را داریم. گیاهان برای رشد و نمو طبیعی به عناصر ماکرو و ریز مغذی ضروری نیاز دارند. که این عناصر در حال حاضر به صورت کود به گیاهان تزریق می شود. در تامین ناکافی این عناصر خواه گیاه منجر به کمبود یا مسمومیت می شود و منجر به کاهش عملکرد و کیفیت در گیاهان کشاورزی می شود. بور یک ریز مغذی ضروری برای گیاهان عالی است. بور (B) یک عنصر شیمیایی متعلق به گروه سیزده از سیستم تناوبی عناصر است. با توجه به خدمات خلاصه های شیمیایی مطابق با اتحادیه بین المللی قدیمی پور و نامگذاری شیمی کاربردی، بنابراین خواص فلزی و غیرفلزی را نشان می دهد. با قابلیت تولید اسید و باز عمدتاً توسط ریشه گیاهان جذب می شود. شکل مولکول های کوچک اسید بوریک بدون بار است که به راحتی با عبور از سلول وارد سلول می شوند. دو لایه فسفولیدی دیوار بور یک ریزمغذی گیاهی است یعنی برای رشد طبیعی آن ضروری است و در مقادیری به اندازه یک میکرو گرم و یک میلی گرم رشد می کند. از اواسط قرن نوزده مشخص شده است که موجودات گیاهی حاوی بور هستند. حضور آن بود از نظر علمی در چندین گونه گیاهی از جمله گندم ثابت شده است، اگر چه بدون ادعای عنصر ضروری بودن بور به عنوان یک ریز مغذی توسط مازه در سال ۱۹۱۵ مورد مطالعه قرار گرفت. درسال های بعد تأیید شد که بور یک ریز مغذی ضروری برای چندین گونه تک لپه ای و دو لپه ای، مخروطیان، سرخس و گونه های فیتوپلانکتون اهمیت عنصر برای گیاهان کشاورزی به طور کلی شناخته شد. بور یک ریز مغذی ضروری یا حداقل بسیار مفید است موجودات حیوانی که بر متابولیسم کلسیم مواد معدنی کلسیم، فسفر و منیزیم، تری گلیسیرید، گلوکز تأثیر می گذارند، اسید های آمینه، پروتئین ها، گونه های فعال اکسیژن و هورمون های استروئیدی. برای انسان، توصیه می شود مصرف روزانه ۱۳-۱ میلی گرم است و منابع اولیه آن میوه ها، سبزیجات، آجیل و حبوبات است .

پالیز کشت

پالیز کشت

نقش کود بور در متابولیسم گیاهان

تقریباً یک قرن است که مشخص شده است که کود بور به عنوان یکی از کود های ضروری گیاهان است. عملکرد اصلی عنصر در سنتز دیواره سلولی است و در حفظ ساختار و یک پارچگی آن مقدار بور واقع در دیوار سلولس گساه بستگی به گونه های گیاهی، اندام، است. گیاهان کود بور را به صورت ریز بدون بار جذب می کنند مولکول های اسید بوریک حدود نود و شش درصد و همچنین آنیون های بورات به میزان قابل توجهی کمتر هر دو ترکیبات به راحتی با ترکیبات دارای گروه های سیس هیدروکسیل کمپلکس تشکیل می دهند. بورات استر را تشکیل می دهد پیوند بین بقایای آپیوز مونومر های رامنوگالاکتورونان در نتیجه به معماری و عملکرد دیوار سلولی به طور کلی گیاهان تک لپه ای پکتین کمتری در خود دارند دیواره های سلولی نسبت به گیاهان دو لپه ای بنابراین، آن ها نیاز به بور نسبتاً کمتری دارند و تحمل کمتری نسبت به بور اضافی دارند. این فرضیه مطرح شد که نقش اصلی بور در متابولیسم گیاه ممکن است تثبیت آن باشد مولکول هایی با گروه های سیس دیول، مهم نیست که کدام عملکرد دارند. بور کمپلکس سیس دیول را تشکیل می دهد ترکیبات با گلیکوپروتئین ها و گلیکولید ها از غشای پلاسمایی، در نتیجه حفظ آن ساختار در متابولیسم و عملکرد غشاء نقش دارد و در نتیجه در آنزیم نقش دارد واکنش ها، و همچنین انتقال یون ها، متابولیت ها و هورمون ها عنصر تحریک می کند آنزیم ها را مهار یا تثبیت می کند. در انتقال قند از طریق غشاء لیگنین و سنتز فلاونوئید ها و متابولیسم اکسین ها ترکیبات نیتروژن و فنل ها توقف رشد ریشه در شرایط عرضه ناکافی بور ناشی از مهار سنتز دی ان ای، در نتیجه کمبود باز پیریمیدین عنصر در سلول نقش دارد تقسیم رشد و تمایز رویشی بافت، ترجمه و رونویسی، و تثبیت نیتروژن در حبوبات و میکوریزا کمبود کود بور بر ظرفیت فتوسنتزی و انتقال مواد فتوسنتزی تأثیر می گذارد محصولات کاهش هدایت روزنه ای و جذب CO۲ و افزایش در غلظت CO۲ بین سلولی در برگ کمبود بور یافت شد. هگزوز و تجمع نشاسته افزایش یافته و تجمع ساکارز کاهش می یابد که به تنظیم بازخورد دلالت دارد در جذب CO۲ آنزیم های آنتی اکسیدان فعال باقی می مانند. با این حال، سیستم به عنوان یک کل نیست به اندازه کافی در محافظت از آسیب اکسیداتیو موثر است. به منظور حفظ تعادل خالص کربن تحت کمبود، تنفس، متابولیسم اسید های آلی، بیوسنتز اسید آمینه، و آناپلورتیک مسیر در برگ ها به سمت بالا تنظیم می شود در حالی که در ریشه تنظیم می شود. غلظت فنلی است هم در برگ و هم در ریشه افزایش یافت. عرضه ناکافی بور باعث تغییرات بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی و آناتومیک متعددی می شود. بنابراین، تشخیص قطعی اثرات اولیه و ثانویه بسیار دشوار است محرومیت قطع تقسیم سلولی در مریستم آپیکال برجسته ترین اثری است که در آن وجود دارد منجر به کاهش و حتی توقف رشد ریشه می شود. کمبود کود بور باعث کاهش باروری گیاهان می شود و کاهش میکروسپوروژنز، جوانه زنی و طویل شدن ببدنه گیاهان پس از لقاح، اختلال تغذیه روی جوانه زنی تأثیر می گذارد و منجر به زوال دانه یا تشکیل ناقص می شود.


جذب کود بور توسط گیاهان

همیشه در تمامی دوران جذب کود ها و یا سموم کشاورزی یک دغدغه بزرگ برای کشاورزان بودده است. جذب کود بور برای مدت طولانی به عنوان یک موضوع بحث بر انگیز در نظر گرفته می شد از جمله به این دلیل که گیاهان مختلف گونه ها غلظت بسیار بالای بور و تکنیک های مختلف مورد استفاده در آزمایش ها مشخص شد که گیاهان بور را از طریق ریشه عمدتاً به شکل اسید بوریک جذب می کنند. کود بور مولکول تفکیک نشده و بدون بار که به راحتی در دو لایه لیپیدی حرکت می کند. بور تنها عنصری که به صورت یون از خاک گرفته نمی شود. در شرایط عرضه کافی این عنصر با انتشار غیر فعال و بدون کاتالیز پروتئین و مصرف انرژی منتقل می شود. به دلیل نفوذ پذیری بالای سلول گیاهان به بور الگو های مشخصه شار در طول تعرق جریان، و تجمع در نوک برگ ها انتشار غیر فعال برای مدت طولانی به عنوان تنها در نظر گرفته می شد. مکانیسم حمل و نقل افزایش خطی در محتوای بافت بور به دنبال افزایش بور خارجی و همچنین این واقعیت که مهار کننده های متابولیک و دما های پایین و بالا هستند. پیشنهاد شده است که این عنصر تا حدی از طریق انتشار غیرفعال از طریق دو لایه لیپیدی وارد سلول می شود و تا حدی از طریق کانال های پروتئینی، آکواپورین ها یا کانال های دیگری که به جیوه حساس هستند. تفاوت های اساسی بین گونه های گیاهی در مورد تحرک کود بور باعث ایجاد عنصر می شود. در بین مواد مغذی منحصر به فرد بور در گونه هایی که برای آن ها به سرعت و به طور قابل توجهی آبکش متحرک است. پلی ال ها به عنوان مثال، سوربیتول، مانیتول، دولسیتول محصولات اولیه فتوسنتز هستند. تحرک به دلیل کمپلکس شدن کود بور با پلی ال ها چنین گونه هایی از جنس پرانوس، مالوس و پریوس هستند. آلو، گلابی، سیب، گیلاس، بادام، آلو، هلو، زردآلو و همچنین پیاز، کرفس، هویج، زیتون، لوبیا، نخود، گل کلم، کلم، مارچوبه و قهوه از طرف دیگر، بور دارای آبکش محدود است تحرک در گونه ها با ساکارز به عنوان یک محصول فتوسنتزی اولیه این گونه ها به عنوان مثال، گندم، جو، گردو نماینده اکثریت است. کود بور در امتداد جریان تعرق حرکت می کند و در انتهای آن تجمع می یابد. بنابراین غلظت عنصر در نوک برگ ها و حاشیه ها به طور چشمگیری بیشتر است. غلظت بور در سراسر برگ های آبکش یکنواخت است گونه ها به طور مداوم، غلظت نسبتاً بالاتر بور در برگ های مسن تر به معنی محدود است حرکت آبکش غلظت بیشتر در برگ ها و میوه های جوان نشان دهنده آبکش قابل توجه است. تفاوت های چشمگیر بین گونه ای و درون گونه ای در محتوای کود بور بافت گیاهی و همچنین در بور تحمل و حساسیت فرضیه انتقال غیر فعال را تضعیف کرد. محتوای بور بافت گیاهی بوده و به طور کلی در گونه ها و ژنوتیپ های متحمل کمتر در نظر گرفته می شود، اگرچه استثنائاتی نیز وجود دارد. با این وجود تفاوت در بدنه گیاه را نمی توان به طور انحصاری توضیح داد تفاوت در تعرق زیرا موارد فوق به این معنی است که گیاهان متحمل باید هفت برابر ظاهر شوند. راندمان مصرف آب بالاتر از گیاهان حساس است. محتوای پکتین دیواره سلولی بالاتر غیر فعال سازی در دیوار یا سیتوپلاسم جدا سازی در واکوئل و دیواره سلولی، توزیع مجدد در بین اندام های گیاهی، از طریق کاهش نفوذ پذیری، ورود به ژنوتیپ های متحمل را مسدود می کند. غشا های پلاسمایی سلول ریشه، و خروج از ریشه به عنوان فرضیه مکانیسم های ممکن برای تحمل بور گیاهی با این وجود انقال فعال باید درگیر شود از آن جا که انتشار غیر فعال قادر به برآوردن نیاز های بور گیاه در شرایط کمبود نیست کانال های اسید بوریک و صادر کنندگان بورات باید در جذب و انتقال به رشد مشارکت داشته باشند. بافت ها صادر کنندگان علاوه بر این در شرایط بور بیش از حد در کنار برگ ها حذف خواهد شد. علاوه بر این، تفاوت های زیادی بین ریشه و برگ در تطبیق وجود دارد مکانیسم های کاهش بور در سطح رونویسی بسیاری از قطعات متفاوت بیان شده است مربوط به انتقال سیگنال و دفاع از تنش در ریشه ها و برگ ها به سمت پایین و بالا تنظیم می شود. به ترتیب. چندین ژن دخیل در متابولیسم دیواره سلولی و انتقال غشایی هستند تحت کمبود بور در مرکبات بسیار تنظیم می شود. مسیرهای متابولیکی متعدد بیوسنتز لیگنین، متابولیسم نیتروژن و مسیر گلیکولیتیک تحت تأثیر استرس قرار می گیرند. دانش پیشرفته در اساس فیزیولوژیکی جذب و توزیع بور باید پرورش گیاهان متحمل را تسهیل کند. به کمبود و مازاد بور. ژن‌های با تجمع رونوشت ناشی از کمبود بور بودند. شناسایی شده در چندین مطالعه ، و همچنین اولین شناسایی یک ژن فاکتور رونویسی ناشی از بور کم که در رشد طبیعی ریشه آرابیدوپسیس تحت کمبود نقش دارد. با متوجه شدن موضوع جذب کود بور توسط گیاهان در ادامه برای شما عزیزان در مورد بور در محیط زیست را آورده ایم.

پالیز کشت
پالیز کشت

بور در محیط زیست

منابع بور
عناصر بسیار زیادی در محیط زیست وجود داد. برای درک بهتر منابع بور در محطی زیست ابتدا لازم است که شناختی کمی در مورد محیط زیست بدانید. محیط زیست عبارت ترکیبی از دانش های متفاوت در علم است از مجموعه عوامل زیستی و محیطی در غالب محیط زیست و غیر زیستی فیزیکی، شیمیایی که بر زندگی یک فرد یا گونه تأثیر می‌ گذارند و از آن تأثیر می‌ بینند. امروزه این تعریف غالبا به انسان و فعالیت‌ های او مرتبط می ‌شود و می ‌توان محیط زیست را مجموعه‌ ای از عوامل طبیعی کره زمین، مانند هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره، که انسان را احاطه می‌ کنند خلاصه کرد. تفاوت محیط زیست با طبیعت در این است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیر زیستی می ‌شود که منحصرا در نظر گرفته می ‌شوند، در حالی که عبارت محیط زیست با توجه به برهم‌ کنش‌ های میان انسان و طبیعت و از دیدگاه وی توصیف شده ‌است. اگر چه بور در مقادیر کمی وجود دارد اما به طور گسترده در هیدروسفر و لیتوسفر توزیع می شود. به طور طبیعی یا از طریق فرآیند های انسانی وارد یک محیط می شود. رایج ترین منابع از بور طبیعی خاک عبارتند از تورمالین معدنی بورو سیلیکات، تراوشات آتشفشانی فرار، جریان های زمین گرمایی، آب های زیرزمینی و آب دریا. تورمالین پایدار است و در رسوبات تجمع می یابد سنگ ها بور سیلیکات قبل از هوازدگی در پدوسفر برای گیاهان در دسترس نیست. بعد از در فرآیند تخریب، این عنصر به شکل اسید بوریک در دسترس گیاهان قرار می گیرد. آب دریا جهانی غلظت بور تقریباً ۴.۶ میلی گرم در لیتر تخمین زده می شود.. این عنصر اغلب در سالین یافت می شود خاکهای ناشی از تبخیر های دریایی بور به صورت تجاری از مواد معدنی اولکسیت، بوراکس (تینکال)، اسید بوریک طبیعی (ساسولیت) به دست می ‌آید. کلمنیت و کرنیت و غنی ترین منابع این عنصر در ایالات متحده آمریکا و این عنصر در ساخت فایبرگلاس، شیشه بوروسیلیکات حرارتی پایدار استفاده می شود. و چینی مواد شوینده، لعاب، علف کش های مصنوعی، و کود ها، و همچنین در متالورژی برای سپر های هسته ای استفاده از تعدادی ترکیبات بور در الکترونیک و همچنین برای تولید هوانوردی و پیشران موشک، رایج است. در این راستا، تأثیرات انسانی بر بور رها سازی در محیط عمدتا از طریق آب آبیاری انجام می شود، اگر چه این عنصر اغلب وارد می شود اکو سیستم مانند فاضلاب، کود، علف کش، محصول احتراق، و زباله های معدن یا صنعت پردازش گیاهان کشاورزی چغندرقند، هویج، یونجه وجود دارند که بور بالایی را تحمل می کنند غلظت در آب آبیاری تا چهار میلی گرم در لیتر هنگامی که در خاک هایی با ظرفیت جذب بالا رشد می کنند حتی محصولات حساس آبیاری شده با آب غنی از کود بور می توانند عملکرد رضایت بخشی داشته باشند. با این حال آبیاری طولانی مدت با چنین آبی ممکن است اثرات مضری بر خاک داشته باشد. آستانه بور در آب آبیاری که به پایداری خاک آسیبی نمی رساند یک میلی گرم در لیتر است. اسید بوریک یک ترکیب محلول است که به راحتی توسط بارندگی شسته می شود. بنابراین کمبود بور معمولا در مناطق مرطوب رخ می دهد. مناطقی در جنوب غربی چین، شمال غربی هند، نپال، ژاپن، بنگلادش، و برزیل به عنوان بیشترین خطر کمبود بور در نظر گرفته می شود. با این حال، این اختلال ممکن است باشد حداقل در هشتاد کشور جهان از جمله زامبیا، نیجریه، فیلیپین، تایلند، کره، انتظار می رود. کشور های شمال اروپا و بالکان. برخلاف کمبود بور خاک سمیت کمتر فراوان است و در مناطق خشک و نیمه خشک رخ می دهد.

پالیز کشت

پالیز کشت

بور در خاک

تعیین مقادیر حدی برای ریز مغذی ‌ها در خاک کار دشواری است، که به ‌ویژه برای آن صادق است .بور اکثر خاک های کشاورزی جهان حاوی پنج تا سی پی پی ام کل بور هستند که با کل تعیین می شود .هضم خاک خشک شده در هوا در pH خنثی حداکثر مقدار عنصری که نباید تأثیر بگذارد .محصولات بیست و پنج پی پی ام است. با این حال، تنها بخش کوچکی از کل بور خاک محلول در آب است .و بنابراین به عنوان یک ماده غذایی در دسترس گیاهان قرار می گیرد. سایر فراکسیون ها به طور خاص جذب شده، اکسید و پیوند ارگانیک، باقیمانده بور بر هم اثر می‌گذارند و می‌توانند تحت شرایط محیطی خاص متقابل شوند. کمبود بور در این قسمت از متن توضیحاتی را در مورد کمبود بور در گیاهان و درختان برای شما عزیزان آورده ایم که کمک بسیار زیدی به شما برای متوجه شدن کمبود بور گیاهان و در ختان خود می کند. رشد ریشه نسبت به رشد ساقه نسبت به کمبود بور حساس تر است. توقف تقسیم سلولی در مریستم آپیکال ناشی از کمبود بور از کشیدگی ریشه جلوگیری می کند. تحت کمبود شدید، کلاهک ریشه ناپدید می شود، رشد متوقف می شود و نوک ریشه از بین می رود. نسبت ساقه به ریشه افزایش می یابد و گیاهان بیشتر مستعد خشکسالی و عدم تعادل غذایی می شوند. شکاف های طولی نزدیک به رگبرگ اولیه برگهای جوان و حاشیه برگ تغییر شکل داده شده در گندم توسط اسنوبال و رابسون با این حال، این علائم به ندرت در میدان دیده می شود. در شرایطی که کمبود شدید و طولانی مدت میانگره ها کوتاه می شوند و لکه های نکروزه روی برگ ظاهر می شوند. نیاز به بور معمولا در مرحله زایشی چرخه زندگی گیاه بیشتر است. در نتیجه در شرایط مزرعه عملکرد را می توان به طور قابل توجهی کاهش داد بدون اینکه ظاهر شود. علائم بصری کمبود. سطح بحرانی برای کمبود در مرحله رویشی است. در برگ پرچم گندم با این حال مشابه سمیت، غلظت بور برگ لزوما نیست بازتابی از کارایی استفاده از بور و از طرف دیگر، ۷ تا ۸ پی پی ام در بساک و ۵-۶ پی پی ام در برچه منجر به عقیمی گندم می شود. شایع ترین اثر کمبود در طول مرحله تولید مثل نازایی مردانه است. اگر لقاح اتفاق بیفتد، بذر ها ممکن است سقط شوند. بر این اساس، بارزترین اثر کمبود بور به عنوان مثال، گندم کاهش تعداد دانه در سنبله است و در موارد شدید، عملکرد را می توان صد درصد به دلیل اختلال تغذیه کاهش داد. ژنوتیپ ها با عملکرد پایدار در شرایطی که باعث کاهش عملکرد در سایر ژنوتیپ ‌ها می‌ شود، کار آمدتر تلقی می ‌شوند.


استفاده از کود بور

گونه های متحرک آبکش به دلیل توانایی خود در انتقال مجدد درونی به ندرت دچار کمبود می شوند. کود بور بنابراین افزایش تولید پلی ال ها ممکن است یک استراتژی موثر برای بهبود بور باشد. بهره وری استفاده این ممکن است از طریق تغییر شکل به عنوان مثال، تنباکو، برنج یا از طریق انتخاب ژنوتیپ هایی با تولید پلیول بالا تنوع گسترده ای در بین ژنوتیپ های گندم از نظر بازده استفاده از بور وجود دارد و این احتمالا گسترده ترین تنوع در بین تمام گیاهان کشاورزی و مواد مغذی است. بنابراین پرورش برای بهره وری استفاده به عنوان عملی ترین راه برای غلبه بر کمبود پیشنهاد شد. مسئله مشخص شد که کارایی کود بور در گندم کنترل می شود. توسط دو مکان اصلی مستقل جایگاه غالب دلالت بر کارایی بالا دارد. جابجایی در شرایط کمبود پروتئین با ناقل بی کربنات همولوگ است. در حیوانات نسلی از آرابیدوپسیس که نسبت به کمبود بور متحمل است تولید شد. این از طریق افزایش تولید به دست آمد که باعث افزایش انتقال کود بور از ریشه به اندام های بالای زمین گیاهان تراریخته با موفقیت در شرایط کمبود محصول تولید کردند که کاهش یافت عملکرد نوع وحشی صد درصد بود و آن ها حساسیت بیشتری به بور اضافی نشان ندادند. حمل کننده ها که بعدا در گیاهان عمده کشاورزی شناسایی شدند، مبنایی برای تحقیقات بیشتر با هدف هستند پرورش یا طراحی واریته هایی با بهره وری بهبود یافته از بور. به عنوان مثال، لاین های گوجه فرنگی تراریخته با رشد بهبود یافته در بور شرایط کمبود طراحی شد. تبدیل با واسطه بوده است. گوجه فرنگی است اغلب به عنوان مدلی از محصولات میوه دار استفاده می شود. خطوط به دلیل بیان قوی از بور کارآمد هستند . در مقایسه با گیاهان غیر تراریخته، گیاهان تراریخته رشد می کنند. در شرایط کمبود وزن خشک اندام هوایی و همچنین غلظت بور اندام هوایی و میوه بیشتر بود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که محصولات تراریخته ممکن است راه حلی پایدار برای کمبود بور باشند مناطق رویکرد دیگر ممکن است اصلاح انتخاب به کمک نشانگر برای کارایی استفاده از بور باشد. در این صفت در اکثر گیاهان کشاورزی چند ژنی است. به عنوان مثال، راندمان شامل جذب بور، حمل و نقل و استفاده به لطف نقشه ژنتیکی با چگالی بالا که قبلا ساخته شده بود، چندین مکان‌های صفت کمی در کارایی استفاده از بور شناسایی شدند. توسعه نشانگرهای مولکولی مرتبط با QTLها باید به اصلاح‌کنندگان در شناسایی ژنوتیپ‌ های کارآمد کمک کند. با این حال، تحقیقات قابل توجهی برای انتقال دانش در مورد فیزیولوژی و ژنتیک کارایی استفاده از بور در ارقام گیاهی با بور کارآمد با رشد و کیفیت خوب، و بازده است. در ادامه مطالبی در مورد شرایط کود دهی کود بور را برای شما عزیزان آورده ایم. لازم به ذکر است که محدوده بین کمبود بور و سمیت بسیار باریک و باریکتر از سایر موارد است . به طور کلی خاک هایی با کمتر از نیم پی پی ام بور قابل استخراج در آب گرم در نظر گرفته می شوند .کمبود دارد، در حالی که تنها چند پی پی ام ممکن است منجر به سمیت شود. طبق گفته آلیسون ۰.۷ پی پی ام است .بهینه در حالی که غلظت های بالاتر از یک و نیم پی پی ام نشان دهنده سمیت برای گونه های حساس گیاهی است. مقیاس زیر ۰.۰-۰.۲ پی پی ام به عنوان کم، ۰.۲۱-۰.۶ پی پی ام متوسط، ۰.۶۱-۱.۱ پی پی ام بالا، ۱.۲-۳.۰ پی پی ام بسیار زیاد، و کمتر از ۳.۰ پی پی ام به عنوان غلظت بور سمی خاک. پیشنهاد شد که ۰.۵-۲.۰ پی پی ام نشان دهنده این است .محدوده بهینه بور خاک در حالی که مقادیر کمتر و بالاتر نشان دهنده کمبود و سمیت است. اختلالات در تغذیه بور بنابراین بسیار رایج است. بسته به شرایط هم کمبود و هم سمیت ممکن است در همان محل حتی در طول یک فصل رشد رخ دهد. علاوه بر این، سطوح بحرانی به نوع خاک، پی هاج وضعیت آب، بافت، رطوبت هوا و دما، گیاه بستگی دارد .گونه و ژنوتیپ. به عنوان مثال مشخص شد که غلظت بور سمی است .اثرات بر جو حدود ده برابر در بین بیست و دو خاک آزمایش شده متفاوت بود. میانگین غلظت بور خاک قابل استخراج با آب گرم که کمبود در نظر گرفته می شود عبارتند از ۰.۱۹ پی پی ام در نپال، ۰.۲۵ پی پی ام در زامبیا، ۰.۲۷ پی پی ام در نیجریه، ۰.۲۸ پی پی ام در فیلیپین، ۰.۳۷ پی پی ام در کره، ۰.۳۹ پی پی ام در سیرالئون، و ۰.۴۲ پی پی ام در هند. غلظت سمی ۰.۶۸، ۱.۰۲، ۱.۱۰، ۱.۲۶، و پی پی ام ۱.۵۱ به ترتیب در پاکستان، مجارستان، ترکیه، مکزیک و عراق اندازه گیری شد. کمبود بور در گندم پنجاه تا شصت سال پیش در دوره سبز مشاهده و شناسایی شد. انقلاب، یعنی گسترش گونه های نیمه کوتوله در شرق نپال، شمال شرق هند، شمال غربی بنگلادش و جنوب غربی چین این کمبود در بیش از صد و سی مورد مشاهده شد .گونه های گیاهی و تقریباً در تمام کشور های جهان وجود دارد. با این حال، این طور نبود تا اواخر قرن ۲۰ سمیت بور در محصولات غلات تشخیص داده شد. کاهش هفده درصدی عملکرد در جو مشاهده شد. مشخص شد که در کمربند غلات استرالیا رشد می کند به دلیل بور بالای خاک است. جو غلظت بور اندام هوایی و دانه به ترتیب ۹۶.۰ و ۶.۶ پی پی ام بود. رنگ قهوه ای مشخصه لکه ‌های نک روزه روی برگ ‌ها که نشان دهنده سمیت است، قبلاً به قارچ Pyrenohora teres نسبت داده می‌ شد. f. ssp. maculata آلودگی اگر چه سمیت عموما در مناطق گرم خشک بیشتر از بیست و پنج میلی متر رخ می دهد. و مناطق نیمه خشک ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلی متر بارندگی سالانه ، می تواند در مناطق سردسیر ظاهر شود. با رطوبت کم. در این مورد، گیاهان همان مقدار عنصر را جذب می کنند. در رژیم های بهینه دما و آب اتخاذ شود. با این حال، رشد ریشه به دنبال کاهش می یابد. زمستان خشک سرد در نتیجه، علائم بصری سمیت بور در مراحل اولیه رخ می دهد. در ادامه قابل ذکر که شما عزیزان می توانید برای خرید کود بور در انواع مختلف از طریق سایت پالیز کشت اقدام نمایید و با بهترین و کیفیت درب محل خود تحویل بگیرید.

پالیز کشت
ثبت نظرات کاربران